​Regler​

 

 

Följande regler gäller för deltagare i SO Fredagen

Säkerhet:1. Allt deltagande i sker på egen risk.
2. Alla deltagare skall använda flytväst.
3. Förare får ej vara alkohol eller drogpåverkade.
4. Varje deltagarbåt skall vara utrustat med besiktigade och godkända brandsläckare och nödraket. (enl. i detta fall finska regler.)
6. Arrangören förbehåller sig rätten att avhysa deltagare från ShootOut om något av ovanstående inte uppfylles.
7. Arrangören PBW skall hållas helt skadefri om deltagare, publikdeltagare eller funktionär, blir drabbad av motorhaveri, drevhaveri, skrovhaveri eller annan typ av tekniskt haveri, olycka såsom kollision eller grundstötning, personskador, dödsfall eller annan olyckshändelse i vilken form det än må vara. Detta gäller även eventuella kring-event såsom middag eller festiviteter i anslutning till ShootOut.

Eventet:

Varje ekipage har ett nummer, detta gäller som startnummer. Viktigt att komma ihåg detta nummer. Det gäller för varje enskild deltagare att hålla koll på vilka som ligger före/efter i startordningen då vi inte kräver startnummer på båten. Varje ekipage blir tilldelat en startlista. Vi hjälper till att vinka fram rätt ekipage i rätt ordning. Viktigt att alla håller koll på detta.
Vid startlinjen ligger startbåt som ger grönt flagg när banan är öppen för passage. Deltagaren har då 3 minuter på sig att genomföra sin körning.
Om startbåten visar röd flagg är det absolut förbjudet för deltagare att passera in i banan.
Tempot kommer att vara ganska högt så det gäller att ha ögonen på skaft.
När båten passerar det andra bojparet börjar mätning fram till mållinjen. Det är högsta uppnådda fartnotering under denna sträcka som gäller som resultat.
Banan:
Banans start, mätområdets start samt mållinjen är markerade med stora gula bojar.
Banans placering och storlek kommer mer info om längre fram
Första halvan är start- och intrimning och den andra halvan är mätområde.
Protester:
Eventuella protester skall skriftligen vara sekretariatet tillhanda senast kl 17.00.

Följande regler gäller för deltagare i Poker Run. För allas säkerhet och trivsel som vi ser som självklart att man följer.▪ Minimikrav för deltagande: Båten måste vara minst 24 fot lång och klara marschfart ca.40 knop. Samt vara av typen amerikansk offshore-/powerboat.

▪ Alla deltagare måste använda flytväst under färd.

▪ Förare får ej vara påverkad av alkohol under färd.

▪ Där fartbegränsningar råder ska dessa respekteras.
▪ Passera inte Masterbåt när den visar flagg.
▪ När båten planar ska besättningen befinna sig i båtens sittbrunn.
▪ HÅLL AVSTÅND till övriga båtar. Då menar vi inte bara deltagande båtar utan framförallt all annan sjötrafik. Kör om på styrbordssidan i farleder! Utöva gott sjömanskap!
▪ Håll uppsikt bakåt INNAN du stannar eller väjer åt sidan.
▪ All åkning sker på egen risk, och arrangören har inget ansvar för grundstötning eller olyckor. Angiven rutt är endast ett förslag och varje båt navigerar själv.
▪ Om man väljer att avbryta sitt deltagande måste ledningen meddelas via telefon eller VHF.
▪ Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Och sist men inte minst, för allas trevnad och PRS goda rykte sätt inte igång och tokvarva motorerna mitt i natten. Stereon behöver inte heller vara på full volym. Det skapar bara onödig irritation.